Een verbintenis met de congregatie

Als congregatie stellen wij ons uitnodigend op en staan open voor allen die belangstelling hebben voor ons leven.

Wij willen ruimte bieden aan hen die een band met de congregatie willen aangaan. Deze band kan op twee manieren vorm krijgen: door intreden of associatie.

 

Intreden

Door in te treden stellen we ons in dienst van Gods Rijk van gerechtigheid en liefde en onderschrijven de idealen en doelstellingen van de congregatie. We voelen ons geroepen en aangesproken door God en laten ons inspireren door de persoon van Jezus van Nazareth. Deze toewijding krijgt vooral gestalte in de beleving van de drie geloften: Gehoorzaamheid. Zuiverheid en Armoede.

 

Intrede

Wanneer nieuwe leden willen toetreden tot de gemeenschap zal er eerst een periode plaatsvinden, waarin de kandidaten kunnen kennismaken met ons leven en de leden van de congregatie. Omgekeerd kan de gemeenschap kennismaken met de nieuwe leden. Na deze periode volgt een noviciaatsjaar. Het doel van het noviciaat is dat het een vormings- en bezinningstijd is voor de novice. Hiertoe wordt een vormingsprogramma aangeboden. Dit is er op gericht, dat aan het eind van het jaar een verantwoorde keuze gemaakt kan worden. Wanneer de kandidaat haar wens te kennen geeft om lid van de congregatie te worden en zij wordt door de gemeenschap aanvaard, wordt zij toegelaten tot de professie. Zij legt haar tijdelijke geloften af voor drie jaar. Hierop volgt een periode van verdere ingroei in de congregatie. Daarna volgt de definitieve verbintenis: de professie voor het leven.

 

 

Associatie

Associatie is een verbondenheid met de congregatie waarbij geen canonieke geloften worden afgelegd. Sinds 1990 is er een mogelijkheid geschapen zich met de congregatie te verbinden op basis van geestverwantschap.

 

Associatie

Na een voorbereidingsjaar kan men zich als geassocieerd lid aan de congregatie verbinden voor een bepaalde periode van bijvoorbeeld enkele jaren. Daarna eventueel voor nog een nieuwe periode of een verbintenis voor onbepaalde tijd. De verbintenis wordt in een overeenkomst vastgelegd en ondertekend door de geassocieerde en de algemeen overste. De geassocieerde wordt daarmee geen “kloosterling” in de zin dat zij geloften aflegt. Wel verplicht zij zich te delen in de idealen en doelen van de congregatie, hetgeen wil zeggen, dat zij wil leven en werken vanuit een levenshouding zoals die beschreven staat in de eerste zes fundamentele uitgangspunten van de Constituties van de congregatie. In de praktijk betekent dit dat de geassocieerde op een of andere manier meewerkt met de zusters in een bepaald project of werkgroep of door deel te nemen aan een andere activiteit. De geassocieerde onderhoudt uiteraard goede contacten met de congregatie door het bezoeken van bijeenkomsten en zoveel mogelijk aanwezig te zijn op congregationele feestdagen.