bestuursgebouw

Internetcafé

Met de tijd mee

De maatschappij en de kerk veranderden. Dit beïnvloedde het leven van de zusters en had zijn weerslag op hun werk, het apostolaat. Veranderingen zijn niet altijd gemakkelijk te verwerken, voor sommige zusters ging alles veel te snel, voor anderen niet snel genoeg.


1960 – nu

De oude kapel

De maatschappij en de kerk veranderden. Er kwam meer welvaart in de samenleving. De overheid ging onderwijs en ziekenzorg meer subsidiëren. De salarissen gingen omhoog en werktijden werden geregeld. Evenals de leken, moesten ook de zusters zich aan vaste werktijden houden en dit was een grote verandering, die ook spanning met zich meebracht.

 

Binnen de kerk veranderde het tweede Vaticaans Concilie veel, o.a. de regels voor de religieuzen.

 

Deze veranderingen beïnvloedden het leven van de zusters en hadden ook hun weerslag op hun werk, het apostolaat:

 

  • Binnen de congregatie veranderde het een en ander, zoals bijvoorbeeld het dagelijks koorgebed. Tot dan toe was dit steeds in het Latijn gebeden. Sinds het begin van de advent in 1960 werd dit in het Nederlands gebeden. Zo kwam de inhoud van psalmen en hymnen dichterbij.

 

Alleen wonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Jarenlang hadden de zusters geleefd in communiteiten van 15, tot soms zelfs wel 60 zusters. Ook daarin kwam verandering. Het toenmalige bestuur van de congregatie stimuleerde de zusters in kleine groepen te gaan wonen op meer afgelegen plaatsen. Steeds vaker namen zusters zelf het initiatief om in kleine groepen te gaan wonen of zelfs alleen.

 

 

Verandering van kleding

 

 

 

  • Ingrijpend waren ook de veranderingen in de kleding. In 1967 werd aan de zusters verlof gegeven om burgerkleding te dragen. Het habijt was niet meer verplicht, maar sommige zusters bleven dit toch dragen, sommigen tot op vandaag.

 

 

 

Met het afleggen van het habijt was je als zuster niet meer herkenbaar en in de kleine groepen, wonend tussen de mensen, had je niet meer het klooster als “veilige burcht”. Dat al deze veranderingen niet gemakkelijk waren laat zich raden. Voor sommige zusters ging alles veel te snel, voor anderen niet snel genoeg. De uniformiteit werd minder. Het aantal leden van de congregatie nam in die jaren sterk af. Het aantal aanmeldingen liep terug en verschillende zusters traden uit. Het was een verwarrende tijd.

 

Ook het apostolaat van de zusters veranderde. Zusters begaven zich op andere werkvelden, zoals maatschappelijk werk, directie van bejaardenhuizen, assistentie op een pastorie, catechese op scholen en in parochies, pastoraal werk, vormingswerk. Hiervoor werden de nodige cursussen gevolgd en/of theologie gestudeerd. Nu hebben we dit werk, door onze leeftijd, grotendeels moeten loslaten, maar dat betekent niet dat wij stilzitten. Wij blijven zoveel mogelijk openstaan voor de tekenen van de tijd.